Firemní uskupení A G R O W A L D

Integrované hospodaření v krajině

Všeobecné obchodní podmínky poplatkového lovu

 • Každý lovecký host musí mít před započetím lovu lovecký lístek platný v ČR a povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práva myslivosti.
 • Závazně objednaná lovecká akce může být odřeknuta u individuálních lovů nejpozději 14 dnů, u společných lovů nejpozději 40 dnů před dohodnutým termínem. Při nedodržení této lhůty může být účtován stornopoplatek dle platného Ceníku.
 • Cena loveckého pobytu bude účtována na základě platného Ceníku, u trofejové zvěře podle bodové hodnoty trofeje. Bodování se provádí dle mezinárodní metody CIC.
 • Ceny uvedené v platném Ceníku jsou smluvní. Organizace má právo před začátkem lovecké akce požadovat předem zálohu. Ceny jsou uváděny v EUR, přepočet dle aktuálního kurzu.
 • Pro stálé lovecké hosty a při lovu v oboře lze přiznat individuální slevu.
 • Ceny dalších služeb a činností, neuvedených v Ceníku, budou dohodnuty před zahájením lovu.
 • Vyúčtování lovecké akce bude vypočteno a zaplaceno na základě loveckého protokolu.
 • Každá lovecká akce musí být loveckým hostem zaplacena před jeho odjezdem.
 • Organizační poplatek 25 EUR bude účtován loveckému hostu za každý lovecký den.
 • Poplatek za lovecký doprovod bude účtován pouze při ulovení, postřelení a chybení zvěře.
 • Trofej bude připravena k hodnocení a předání lovci do 24 hodin po ulovení.
 • Poplatek za preparaci obnáší cenu vyvaření a jednoduché vybělení trofeje.
 • Při odstřelu nepovolené zvěře bude k ceně připočtena 100% přirážka z platného ceníku.

Na přání zákazníka je možné zprostředkovat

 • Lovecký lístek a pojištění pro cizince lze zajistit pokud budou firmě zaslány alespoň jeden týden předem ČITELNÉ kopie cestovního pasu a platného loveckého lístku.
 • Pozvání k lovu, které lovecký host potřebuje k převezení lovecké zbraně přes hranice ČR. Na požádání zašleme přímo na adresu loveckého hosta.
 • Ubytování loveckých hostů je možné zajistit v loveckém srubu nebo ve smluvních ubytovacích zařízeních v Rožmberku nad Vltavou. V případě zájmu zprostředkujeme celodenní stravu a doprovodný program.
 • Preparaci zvěře v kůži dle platného Ceníku.
 • Veterinární osvědčení pro vývoz trofejí mimo země Evropské unie (20 EUR).
 • Zapůjčení lovecké zbraně (25 EUR/den), případně dalších pomůcek k lovu (dohodou).
 • Prodej zvěřiny dle platného Ceníku.

ORGANIZAČNÍ POKYNY INDIVIDUÁLNÍHO LOVU

  Každý lovec je povinen:

 • řídit se pokyny mysliveckého hospodáře, následně pokyny loveckého průvodce
 • mít u sebe platné doklady (ZP, LL, zákonné pojištění, průkaz zbraně)
 • dbát na bezpečné zacházení se zbraní
 • v případě zranění osoby poskytnout první pomoc dle platné legislativy a neprodleně nahlásit tuto skutečnost mysliveckému hospodáři
 • před lovem a v jeho průběhu se zdržet požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek
 • mimo vlastní lov nosit zbraň zlomenou nebo s otevřeným závěrem
 • nabíjet a vybíjet zbraň až na pokyn loveckého průvodce
 • střílet podle pokynů loveckého průvodce
 • nestřílet ani nemířit ve směru jiných osob
 • nestřílet na zvěř kterou staví nebo v těsném kontaktu sleduje lovecký pes
 • postřelenou zvěř nedohledávat, nedá-li k tomu pokyn lovecký průvodce
 • lovit pouze druhy zvěře povolené mysliveckým hospodářem
 • ihned po skončení lovu uhradit sankci za nesprávně ulovený druh
 • své připomínky k průběhu lovu bez odkladů nahlásit mysliveckému hospodáři

KAŽDÝ LOVEC NESE OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ZA VYSTŘELENOU RÁNU

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.

Myslivecký hospodář


ORGANIZAČNÍ POKYNY SPOLEČNÉHO LOVU

  Každý lovec je povinen:

 • řídit se pokyny vedoucího honu, následně pokyny závodčího
 • mít u sebe platné doklady (ZP, LL, zákonné pojištění, průkaz zbraně)
 • dbát na bezpečné zacházení se zbraní
 • v případě zranění účastníka lovu poskytnout první pomoc dle platné legislativy a neprodleně nahlásit tuto skutečnost vedoucímu honu
 • před lovem a v jeho průběhu se zdržet požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek
 • po celou dobu lovu nosit na pokrývce hlavy viditelně reflexní pásku
 • mimo leč nosit zbraň zlomenou nebo s otevřeným závěrem
 • na přiděleném stanovišti se ohlásit svému sousedovi, např.zvednutím ruky
 • nabíjet zbraň až na určeném stanovišti, vybít ihned po ukončení leče
 • v průběhu leče určené stanoviště neopouštět a neměnit, chovat se tiše
 • nestřílet do leče, na horizont, ohyb cesty a tam, kam dobře nevidí
 • nestřílet ani nemířit ve směru jiných osob
 • nestřílet na zvěř kterou staví nebo v těsném kontaktu sleduje lovecký pes
 • postřelenou zvěř nedohledávat
 • lovit pouze druhy zvěře povolené vedoucím honu na ranním nástupu
 • ihned po skončení lovu uhradit sankci za nesprávně ulovený druh zvěře dle pokynů vedoucího honu
 • své připomínky k průběhu lovu bez odkladů nahlásit vedoucímu honu

KAŽDÝ LOVEC NESE OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ZA VYSTŘELENOU RÁNU

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.

Myslivecký hospodář


Všeobecné obchodní podminky.pdf

Ceník

Na požádání ceník zašleme emailem, nebo nafaxujeme.
Zaslat ceník - viz objednávkový formulář


Close

Přihlášení do systému